نمایندگی ها و عاملین فروش
شرکت کارا پلیمر کاوه به منظور حضور فعال در بازارهای داخلی و گسترش محدوده فعالیت
خود ونیز توسعه محصولات جدید و افزایش سهم بازار و ارتباط مستمر خود با مشتریان جهت
افزایش رضایتمندی آنها نمایندگی های خود را در بیشتر شهرهای مهم سرتاسر کشور دایر
نموده و بدین ترتیب امکان انجام خدمات پس از فروش و ارسال کالا در اسرع وقت و افزایش
سرعت عملیات اجرائی و اعزام اکیب نصب در کمترین زمان ممکن را فراهم نموده که حاصل آن
بهبود روزافزون فرایند تولید و ارتقاء سطح کیفیت شده است.

نمایندگی ها
عاملین فروش